Ma-Vr: Voor 15.00 uur besteld, zelfde dag verzonden. Gratis verzending boven de €60,-

algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1.. Op alle bestellingen en overeenkomsten van CK hair and beauty zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en deze zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.CKhairandbeauty.nl
 • 1.2 Het doen van een bestelling bij CK hair and beauty houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met CK hair and beauty worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CK hair and beauty worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CK hair and beauty ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van CK hair and beauty zijn vrijblijvend en CK hair and beauty behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door CK hair and beauty. CK hair and beauty is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CK hair and beauty dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bezorging binnen Nederland brengen wij € 6,75 verzendkosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Bij bezorging naar België brengen wij € 13,00 verzendkosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Eventuele kassakorting geldt alleen op postzendingen.
 • 3.2 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden. Bij verzendingen met factuur dient het bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • 3.3 Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van CK hair and beauty via IDeal. Bij betaling via IDeal geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van CK hair and beauty.
 • 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag.
 • Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door CK hair and beauty is de cliënt in kwestie een bedrag van tien euro (€ 10,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien CK hair and beauty haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.
 • 3.5 Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is CK hair and beauty gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CK hair and beauty .

Artikel 4. Levering en garantie

 • 4.1 De producten worden na ontvangst van de betaling binnen drie (3) werkdagen verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen een (1) of twee (2) werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.
 • 4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met CK hair and beauty .

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan CK hair and beauty verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 6. Herroeping en aansprakelijkheid

 • 6.1 De cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt CK hair and beauty daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CK hair and beauty de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 6.3 De cliënt kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan CK hair and beauty te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.
 • 6.4 CK hair and beauty vergoedt alle betalingen van de cliënt, inclusief eventuele leveringskosten door CK hair and beauty in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de cliënt CK hair and beauty de herroeping meldt. CK hair and beauty gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de cliënt heeft gebruikt, tenzij de cliënt instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de cliënt. Als de cliënt heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft CK hair and beauty de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7. Privacy

 • 7.1 Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres invullen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te bevestigen en naar u op te sturen, maar ook om u na uw aankoop te kunnen blijven voorzien van een goede en persoonlijke service.
 • 7.2 Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling.
 • 7.3 Wij passen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Daartoe gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.
 • 7.4 U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een email te met het verzoek tot inzage. Indien u informatie wilt laten corrigeren of verwijderen, kunt u ons hiervoor opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie

 • 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en CK hair and beauty , dan wel tussen CK hair and beauty en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en CK hair and beauty , is CK hair and beauty niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van CK hair and beauty .
 • 8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail  of schriftelijk aan CK hair and beauty worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@ckhairandbeauty.nl
 • In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van de fabrikanten die op deze website aangeboden worden dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan de betreffende fabrikant worden voorgelegd. Zodra wij van de fabrikant een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.